Hvem er vi

… en folkekirkelig bevægelse midt i dansk kirkeliv …

Kirkeligt Centrum opstod for 100 år siden som et alternativ til de 2 store kirkelige retninger, idet bevægelsen ved en sammenkomst af præster i Bregninge præstegård på Tåsinge i februar 1899 blev resultatet af drøftelser om, “hvorvidt det under de nuværende kirkelige Forhold kunde være ønskeligt og muligt at samle sådanne Præster, som formodes at have væsentlig samme Grundsyn på de kirkelige Forhold og ikke har kunnet slutte sig til Grundtvigianismen eller Indremission”.

Denne såkaldte “Tredje Retning” organiserede sig snart med optagelse af lægfolk i bestyrelsen og tog i 1904 navnet “Kirkeligt Centrum “. Bevægelsen betonede selve kirkeinstitutionen og det gejstlige embede, men også lægfolkets ret til at deltage i kirkestyre og menighedsliv. Den gik ind for en kirkeforfatning og vendte “sig imod præstefrihedskravene, tog afstand fra missionsfolkenes bibelsyn og tanker om skellet og havde en kulturåben holdning. Bevægelsen udgav et blad, der (senere) fik navnet “Kirkeligt Centrum” og som indeholdt både opbyggeligt stof og kulturelt og kirkepolitisk oplysende artikler, som er udkommet indtil 2012: Fra 2013 har Kirkeligt Centrum udgivet et årsskrift, som i lighed med bladet stadig er Kirkeligt Centrums talerør.

Kirkeligt Centrum disponerer ikke som grundtvigianerne (der ejer Vartov) og Indre Mission, (der har missionshuse) over egne bygninger og er svagere organiseret og af langt mindre omfang, men øver som midterparti alligevel betydelig indflydelse. Kirkeligt Centrum engagerer sig særligt i børne- og ungdomsarbejde, konfirmand- og voksenundervisning, støtter økumeniske bestræbelser og lægger vægt på både menighedsrådenes, præsteembedets og gudstjenestens centrale betydning.

Kirkeligt Centrum har udgivet “78-tillægget til Den Danske Salmebog”, der indeholder 70 salmer, hvoraf de fleste er nutidige. Samlingspunktet er – ud over bladet – landsmødet med den årlige generalforsamling, hvor holdere afbladet og medlemmer af en lokalafdeling har stemmeret. Kirkeligt Centrum vil gerne være formidler af samarbejde både i menighedsråd og andre steder.