Vedtægter

Vedtægter for Kirkeligt Centrum

Vedtaget ved bestyrelsesmøde d.16. august 2017 og ved landsmødet d. 1. oktober 2017

 

 • 1. Kirkeligt Centrum er et arbejdsfællesskab på den danske evangelisk-lutherske kirkes grund med kirken og dens gudstjeneste som det samlende midtpunkt

Kirkeligt Centrum

 • kalder til samarbejde inden for folkekirken.
 • anerkender folkekirkens rummelighed og mangfoldighed og arbejder for stadig samtale og fællesskab mellem forskellige retninger – samlet om det fælles centrum.
 • betoner folkekirkens forpligtelse over for alle døbte og folkekirkens forpligtelse på at møde alle de ikke-døbte i Danmark med evangeliet
 • betoner folkekirkens forpligtelse på oplæring af de kommende generationer i den kristne tro
 • understreger kirkernes samarbejde på tværs af grænser og konfessioner og kirkernes sociale og medmenneskelige ansvar.
 • 2. Kirkeligt Centrum arbejde i udvalg og arbejdsgrupper og gennem offentlige arrangementer og udgivelser. Arbejdet er landsdækkende.
 • 3. Arbejdet ledes af en bestyrelse på min. 6 medlemmer. Mindst halvdelen skal være lægfolk.

stk.2 Bestyrelsen supplerer sig selv, konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden

stk.3 Bestyrelsen udpeger en kasserer, der ikke behøver at være bestyrelsesmedlem, samt en revisor. Udpegningen sker på et bestyrelsesmøde og gælder for 2 år ad gangen. Regnskabsåret er kalenderåret

stk.4 Bestyrelsen repræsenterer KC udadtil og er ansvarlig for KC’s virke. Kirkeligt Centrum forpligtes ved underskrift af 2 medlemmer, hvor af den ene skal være formand eller næstformand.

stk.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage arbejdsopgaver

stk.6 Bestyrelsen indkalder hvert år til mindst et offentligt møde, hvor der redegøres for arbejdet i det forløbne år, planerne for det kommende år og for KC’s økonomi. Mødet har ingen besluttende myndighed

 • 4. Gennem betaling af et årligt støttebeløb hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, opnås ret til at deltage i det årlige offentlige møde og modtage informationer, nyhedsbreve og udgivelser
 • 5. Opløsning af Kirkeligt Centrum kræver vedtagelse med 2/3 majoritet i bestyrelsen på et ordinært bestyrelsesmøde og derefter bekræftes med almindelig majoritet på et efterfølgende møde min. 14 dage senere. Ved det sidste møde træffes beslutning om anvendelse af eventuelle midler. Disse skal gå til beslægtet folkekirkeligt arbejde
 • 6. Vedtægtsændringer skal besluttes med 2/3 majoritet i bestyrelsen på et ordinært bestyrelsesmøde og derefter bekræftes med almindelig majoritet på et efterfølgende møde min. 14 dage senere.

I arkiv